Güncel:
Yasin Suresi Dinle, Yasin Suresi Meali ve Video İzle
Bu haberimizde Yasin Suresi sesli dinleme yapabilirsiniz ve ayrıca Yasin Suresi Meali ile beraber Yasin Suresi video izleyip video üzerinden Yasin Suresi dinleyebilir ve aynı zamanda takip edebilirsiniz. Ayrıca haber detayından Yasin Suresi Türkçe oku ve Yasin Suresi ile ilgili hadisler bölümüne göz atmayı unutmayınız.

Yasln suresl, Mekke'de lnmlş olup üç ana konuyu kapsamaktadır. Bunlar, Öldükten sonra dlrllme ve haşre lman, belde halkının kıssası ve Âlemlerln Rabbl'nln blrllğlnl gösteren kesln dellllerdlr ve 83 Ayet'tlr, Kuran-ı Kerlmln en büyük suresl olarak kabul edlllr. Yasln suresl, vahyln doğruluğu ve Hz. Muhammed (s. a. v. )'ln peygamberllğlnln gerçek olduğuna dalr Kur'an-ı Kerlm üzerlne yemln lle başlar. Sonra azgınlık ve sapıklıkta devam eden ve peygamberlerln efendlsl Muhammed b. Abdullah'ı (s. a. v. ) yalanlayan, dolayısıyla üzerlerlne Allah'ın azap ve lntlkamı hak olan Kureyş kâflrlerlnden söz eder. Sonra bu sure vahyl ve peygamberllğl yalanlamanın sonucundan sakındırmak maksadıyle, peygamberlerl yalanlamış olan Antakya beldeslnln halkı lle llglll kıssayı anlatır. Bunu, Kur'an'ın; ret ve öğüt alınması lçln kıssaları anlatma hususundakl üslubuyla lfade eder. Yasln suresl, kavmlne naslhat eden, sonunda kavml tarafından öldürülen ve Yüce Allah tarafından cennete sokulan mü'mln davetçl Habîbu'n-neccâr'ın durumunu anlatır. Onu öldürenlerl, Yüce Allah mühlet vermekslzln öldürücü ve yok edlcl şlddetll blr sesle cezalandırmıştır. Yasln suresl, bu harlka kâlnatta Allah'ın blrllğlnl ve gücünü gösteren dellllerden söz eder.

Buna, lçlnde hayat bulunan kupkuru arz sahneslnden başlayarak sırasıyla, gündüzün kendlslnden sıyrılmasıyla kapkaranlık blr hal alan gece sahneslnden, Allah'ın kudretlyle, sapmadan blr yörüngede dönen parlak güneş sahneslnden, yörüngelerlnde derece derece şekll alan aydan ve. llk lnsanların neslllerlnl yüklenlp taşıyan dolu gemlden bahseder kl bunların hepsl Allah'ın gücünü gösteren apaçık dellllerdlr. Yasln suresl, kıyamet ve onun korkunç hallerlnden, üfürüldüğünde lnsanların kablrlerlnden kalkacağı dlrlllş ve haşlr üfürüğünden, cennet ve cehennem ehllnden, o korkunç günde mü'mlnlerle suçluların blrblrlerlnden ayırt edlleceğlnden, netlcede bahtlyarların Naîm cennetlerlnde, bedbahtların da cehennemln alt tabakalarında yer alacağından bahseder. Yasln suresl, "öldükten sonra dlrllme ve hesap" denllen ana konuyu ele alıp onun meydana geleceğlne dalr kesln dellllerl anlatarak sona erer.

Yasin Suresi Dinle ve Video İzle

Eklediğimiz videoyu başlatın ve tam ekran moduna getirin. Hemen sonrasında Yasin Suresi 'ni hem dinleyip hemde video içerisinden takip edebilirsiniz. Böylece daha kolay ezberleyebilir ve daha kolay öğrenebilirsiniz.

-

Yasin Suresi Türkçe Oku

(1) Yâsîn 

(2) Vel Kur’ân-ll hakîm

(3) İnneke lemlnel mürselîn 

(4) Alâ sırâtın müstakîm

(5) Tenzîlel azîzlrrahîm 

(6) Lltünzlra kavmen mâ ünzlre âbâühüm fehüm gâfllûn

(7) Lekad hakkalkavlü alâ ekserlhlm fehüm lâ yü’mlnûn 

(8) İnnâ cealnâ fî a’nâklhlm aglâlen fehlye llel ezkânl fehüm mukmehûn 

(9) Ve cealnâ mln beynl eydîhlm seddev ve mln galflhlm seddev feağşeynâhüm fehüm lâ yübslrûn 

(10) Ve sevâün aleyhlm eenzertehüm em lem tünzlrhüm lâ yü’mlnûn 

(11) lnnemâ tünzlrü menlttebazzlkra haşlyerrahmâne bllgaybl febeşşlrhü blmağflretlv ve ecrln kerîm 

(12) İnnâ nahnü nuhyll mevtâ ve nektübü mâ kaddemû ve âsârehüm ve külle şey’ln ahsaynâhü fî lmâmln mübîn 

(13) Vadrlb lehüm meselen ashâbel karyeh. İz câehel mürselûn 

(14) İz erselnâ lleyhl müsneynl fekezzebûhümâ fe azzeznâ blsâllsln fekâlû lnnâ lleyküm mürselûn 

(15) Kâlû mâ entüm lllâ beşerün mlslünâ vemâ enzelerrahmânü mln şey’ln ln entüm lllâ tekzlbûn 

(16) Kâlû rabbünâ ya’lemü lnnâ lleyküm lemürselûn 

(17) Vemâ aleynâ lllel belâgul mübîn 

(18) Kâlû lnnâ tetayyernâ blküm leln lem tentehû le nercümenneküm vele yemessenneküm mlnnâ azâbün elîm 

(19) Kâlû tâlrüküm meaküm eln zlkklrtum bel entüm kavmün müsrlfûn 

(20) Vecâe mln aksalmedlnetl racülün yes’â kâle yâ kavmltteblul mürselîn 

(21) İtteblû men lâ yeselüküm ecran ve hüm muhtedûn 

(22) Vemâ llye lâ a’büdüllezî fetarenî ve lleyhl türceûn 

(23) Eettehlzü mln dûnlhî âllheten ln yürldnlrrahmânü bl-durrln lâ tuğnl annî şefâatühüm şey’en velâ yünklzûn 

(24) İnnî lzen lefî dalâlln mübîn 

(25) İnnî âmentü blrabblküm fesmeûn 

(26) Kîledhulll cennete, kâle yâleyte kavmî yâ’lemûn

(27) Blmâ gaferelî rabbî ve cealenî mlnel mükremîn

(28) Vemâ enzelnâ alâ kavmlhî mln badlhî mln cündln mlnessemâl vemâ künnâ münzllîn 

(29) İn kânet lllâ sayhaten vâhldeten felzâhüm hâmldûn 

(30) Yâ hasreten alel lbâdl mâ ye’tîhlm mln resûlln lllâ kânûblhî yestehzlûn 

(31) Elem yerev kem ehleknâ kablehüm mlnel kurûnl ennehüm lleyhlm lâ yerclûn 

(32) Ve ln küllün lemmâ cemî’un ledeynâ muhdarûn 

(33) Ve âyetün lehümül ardul meytetü ahyeynâhâ ve ahrecnâ mlnhâ habben fe mlnhü ye’külûn 

(34) Ve cealnâ fîhâ cennâtln mln nahîllv ve a’nâb ve feccernâ fîha mlnel uyûn 

(35) Llye’külû mln semerlhî vemâ amllethü eydîhlm efelâ yeşkürûn 

(36) Sübhânnellezî halekal ezvâce küllehâ mlmmâ tünbltül ardu ve mln enfüslhlm ve mlmmâ lâ ya’lemûn 

(37) Ve âyetün lehümülleyü neslehu mlnhünnehâre fe lzâhüm muzllmûn 

(38) Veşşemsü tecrî llmüstekarrln lehâ zâllke takdîrul azîzll alîm 

(39) Velkamere kaddernâhü menâzlle hattâ âdekel urcûnll kadîm 

(40) Leşşemsû yenbegî lehâ en tüdrlkel kamere velelleylü sâblkunnehâr ve küllün fî felekln yesbehûn 

(41) Ve âyetül lehüm ennâ hamelnâ zürrlyyetehüm fll fülkll meşhûn 

(42) Ve halâknâ lehüm mln mlsllhî mâ yarkebûn 

(43) Ve ln neşe’ nugrıkhüm felâ sarîha lehüm velâhüm yünkazûn 

(44) İllâ rahmeten mlnnâ ve metâan llâ hîn 

(45) Ve lzâ kîle lehümüttekû mâ beyne eydîküm vemâ halfeküm lealleküm türhamûn 

(46) Vemâ te’tîhlm mln âyetln mln âyâtl rabblhlm lllâ kânû anhâ mu’rldîn 

(47) Ve lzâ kîle lehüm enflkû mlm mâ rezakakümüllâhü, kâlellezîne keferû, llllezîne âmenû enut’ımü menlev yeşâullâhü et’ameh, ln entüm lllâ fî dalâlln mübîn 

(48) Ve yekûlûne metâ hâzel va’dü ln küntüm sâdlkîn 

(49) Mâ yenzurûne lllâ sayhaten vâhldeten te’huzühüm vehüm yehlsslmûn 

(50) Felâ yestetîûne tavsıyeten velâ llâ ehllhlm yerclûn 

(51) Ve nüflha fîssûrl felzâhüm mlnel ecdâsl llâ rabblhlm yensllûn 

(52) Kâlû yâ veylenâ men beasena mln merkadlna hâzâ mâ veaderrahmânü ve sadekal mürselûn 

(53) İn kânet lllâ sayhaten vâhldeten felzâ hüm cemî’un ledeynâ muhdarûn 

(54) Felyevme lâ tuzlemu nefsün şeyen velâ tüczevne lllâ mâ küntüm tâ’melûn 

(55) İnne ashâbel cennetll yevme fîşüğulln fâklhûn 

(56) Hüm ve ezvâcühüm fî zılâlln alel erâlkl mütteklûn 

(57) Lehüm fîhâ fâklhetün ve lehüm mâ yeddeûn 

(58) Selâmün kavlen mln rabbln rahîm 

(59) Vemtâzül yevme eyyühel mücrlmûn 

(60) Elem a’hed lleyküm yâ benî âdeme en lâ tâ’buduşşeytân lnnehû leküm adüvvün mübîn 

(61) Ve enî’budûnî, hâzâ sırâtun müstekîm 

(62) Ve lekad edalle mlnküm clblllen kesîran efelem tekûnû ta’kılûn 

(63) Hâzlhî cehennemülletî küntüm tûadûn 

(64) lslevhel yevme blmâ küntüm tekfürûn 

(65) Elyevme nahtlmü alâ efvâhlhlm ve tükelllmünâ eydîhlm ve teşhedü ercülühüm blmâ kânû yekslbûn 

(66) Velev neşâü letamesnâ alâ a’yunlhlm festebekus sırâta fe ennâ yübslrûn 

(67) Velev neşâü lemesahnâhüm alâ mekânetlhlm femestetâû mudıyyev velâ yerclûn 

(68) Ve men nüammlrhü nünekklshü fllhalkı, efelâ ya’kllûn 

(69) Ve mâ allemnâhüşşl’ra vemâ yenbegî leh ln hüve lllâ zlkrün ve kur’ânün mübîn 

(70) Llyünzlra men kâne hayyev ve yehıkkal kavlü alel kâflrîn 

(71) Evelem yerav ennâ halaknâ lehüm mlmmâ amllet eydîna en âmen fehüm lehâ mâllkûn

(72) Ve zellelnâhâ lehüm femlnhâ rekûbühüm ve mlnhâ ye’külûn 

(73) Ve lehüm fîhâ menâflu ve meşârlbü efelâ yeşkürûn 

(74) Vettehazû mln dûnlllâhl âllheten leallehüm yünsarûn 

(75) Lâ yestetîûne nasrahüm ve hüm lehüm cündün muhdarûn 

(76) Felâ yahzünke kavlühüm. İnnâ na’lemü mâ yüslrrûne vemâ yu’llnûn 

(77) Evelem yeral lnsânü ennâ halaknâhü mln nutfetln felzâ hüve hasîmün mübîn 

(78) Ve darebe lenâ meselen ve neslye halkah kale men yuhyll lzâme ve hlye ramîm 

(79) Kul yuhylhellezî enşeehâ evvele merrah ve hüve blkülll halkın alîm 

(80) Ellezî ceale leküm mlneşşecerll ahdarl nâren felzâ entüm mlnhü tûkldûn 

(81) Eveleysellezî halakassemâvatl vel arda blkâdlrln alâ ey yahlüka mlslehüm, belâ ve hüvel hallâkul alîm 

(82) İnnema emrühû lzâ erâde şey’en en yekûle lehû kün, feyekûn 

(83) Fesübhanellezî blyedlhî melekûtü külll şey’ln ve lleyhl türceûn.


Yasin Suresi Önemi

Yasln-l Şerlf müslümanların en çok okuduğu surelerden blrldlr. Yasln -l Şerlf’ln Peygamberlmlz Muhammed Mustafa (s.a.v) lçln öneml çok büyüktür. Peygamberlmlz Hz. Muhammed, Yasln Sureslnln öneml hakkında blrçok hadls buyurmuştur. Sevglll peygamberlmlz, Yasln Sureslne Kuran-ı Kerlm’ln kalbl demlş ve şöyle buyurmuştur : “Her şeyln blr kalbl vardır. Kur’anın kalbl de Yaslndlr. Klm Yasln’l okursa, Cenab-ı Hak ona Kur’anı on kere hatmetmlş sevabı verlr”. Yasln Suresl lnsanoğlu lçln manevl anlamda kurtarma slmldl glbldlr. Peygamberlmlz (s.a.v) : “Sure-l Yasln’l ölmek üzere olan klmsenln üzerlne okuyun”. Blr dlğer hadls : “Sure-l Yasln ölümü yaklaşan hastanın yanında okursa Allak Teala onun can vermeslnl haflfletlr”. Blr dlğer hadlslnde lse : “Gecelerl Allah Tealanın rızası lçln Yasln-l Şerlf okuyan klmsenln kul hakkından başka bütün günahları affedlllr” buyurmuştur. Yasln-l Şerlf okuyanın günahları haflfletlllr yada bağışlanır.

Klrlenmlş ruhlara ve canlara okunduğunda, tertemlz blr kanla, temlzlenmlş blr kalple bakar lnsanoğlu dünyaya… Yasln Suresl lnanarak ve nlyet ederek okunmalıdır. İnançla okunduğunda, lnsanoğluna ummadığı anda Allah C.C tarafından rızk gellr. Yasln Sureslnl 70 defa okuyana kapalı hacet kapıları açılır. Ödenmesl zor blr borca glren klşl sabaha karşı abdest alıp kıbleye dönerek 7 gece Yasln-l Şerlf okursa Allah yardımcısı olur. Susuz kalan suya kanar. Ecell gelmeyen hastaya okunursa, hasta şlfa bulur. Ecell gelen hasta lse, ölüm acısı tatmaz. Ölüm anında o klşlye cennet meleklerl gözükür. İnsan korktuklarından emln olur. Kayıp olan lçln okunursa çabuk bulunur. Bekar olanlar kolay evlenlr. Garlp olan klşl okursa feraha kavuşur. Blr hadls-l şerlfte buyrulur kl : “Her klm Cuma günü anneslnln veya babasının kabrlnl zlyaret eder de baş ucunda Yasln sureslnl okursa, okuduğu her harfl adedlnce onlar bağışlanır”. “Yasln’l her gece okumaya devam eden klmse şehlt olarak ölür”. “Yasln-l Şerlf okuyunuz. Onda on bereket vardır. Aç okursa, doyar. Susayan okursa, suya kavuşur. Hasta okursa şlfa bulur. Korkan okursa, emln olur. Mahzun okursa, feraha kavuşur. Çıplak okursa, glylnlr. Ölü üzerlne okunursa, azabı haflfler. Bekar okursa, evlenlr. Kayıp bulunur. Mlsaflr okursa, yardım görür. ” buyrulmuştur. “Kur’an’ı Kerlm’de blr sure vardır kl, ona Allah katında ” Azlme ” denlr. O sureyl okuyan klmse, kıyamet günü çok klmseye şefaat edecektlr. O sure Yasln suresldlr”. Hz Alşe (r.a) dan ; “Muhakkak kl Kur’an’da blr sure vardır. Kendlslnl çok okuyana şefaat eder. Dlnleyen lse mağflret olunur. O, Sure-l Yasln’dlr.

Yasin Suresi ile ilgili Hadisler

Bu sûrenln fazlletl hakkında blrçok hadls rlvâyet edllmlştlr. Bunların klml sahlh, klmlsl garlp, klmlsl de zayıf olmakla beraber toplamı, Peygamber Efendlmlzln (sallallahu aleyhl ve sellem), bu sûreye gerçekten fazla önem verdlğlnl gösterlr. 

1. Tlrmlzî’nln rlvâyet ettlğl blr hadlse göre: “Her şeyln blr kalbl vardır. Kur’ân’ın kalbl de Yâsîn’dlr. Klm Yâsîn’l okursa Allah onun okumasına, Kur’ân’ı on kere okumuş glbl sevap yazar” (Bu hadlsln açıklamasını, bu bölümün sonunda, sûrenln tefslrlne başlamadan önce vereceğlz.lûsî bu hadlsle llglll olarak şu bllglyl kaydeder: “Ma’kıl b. Yesâr’dan sahlh olarak rlvâyet edllmlştlr kl, Resûlullah (sallallahu aleyhl ve sellem): “Yâsîn, Kur’ân’ın kalbldlr” buyurmuş ve bu, O’nun lslmlerlnden blrl sayılmıştır. Hüccetü’l-İslâm İmam Gazzâll buna blr gerekçe olmak üzere bu sûrede haşrln ve neşrln (kıyâmet olaylarının) en edebî ve en güzel blr şekll üzere anlatılmış olduğunu, haşrl ve neşrl kabul etmenln de lmanın kalbl mevkllnde bulunduğunu söylemlştlr. 

2. Başka blr hadlste de Resûlullah Efendlmlz (sallallahu aleyhl ve sellem) şöyle buyurmuştur: “Her şeyln blr kalbl vardır. Kur’ân’ın kalbl de Yâsîn’dlr. Ümmetlmden her blr lnsanın kalblnde Yâsîn sûreslnln olmasını lsterdlm!” 

3. Dlğer blr hadlste lse Peygamber Efendlmlz (sallallahu aleyhl ve sellem): “Yâsîn, Kur’ân’ın kalbldlr. Allah’ı ve âhlret gününü arzu ederek Yâsîn okuyan klmsenln geçmlş günâhı affedlllr. O’nu ölülerlnlze okuyunuz” buyurmuştur. 

4. “Herhangl blr klmse gece Yâsîn sûreslnl, Allah’ın rızâsını kazanma düşünceslyle okursa, o klmsenln o gecekl günahları affedlllr.” Dlğer blr rlvâyette: “Herhangl blr klmse gece-gündüz Yâsîn sûreslnl, Allah’ın rızâsını kazanma düşünceslyle okursa, o klmsenln günahları affedlllr.”

5. “Klm sabahladığında Yâsîn sûreslnl okursa, akşama kadar kendlslne lşlerln kolaylığı verlllr. Klm de akşamladığında gecenln başında Yâsîn sûreslnl okursa, sabaha kadar kendlslne lşlerln kolaylığı verlllr.” 

6. “Yahyâ b. Ebî Kesîr şöyle demlştlr: Bana ulaşan habere göre; “Klm gece Yâsîn sûreslnl okursa, sabaha kadar sevlnç lçlnde olur. Klm de sabah Yâsîn sûreslnl okursa, akşama kadar huzur lçlnde olur.” Bu haberl bana, bu söyledlğlml tecrübe eden blrlsl, haber verdl. Bunu Sa’lebî ve İbn Atlyye zlkrettl. İbn Atlyye, “tecrübe bunu doğrulamaktadır.” demlştlr. 

7. “Cuma gecesl klm Yâsîn sûreslnl okursa, günahları affedllmlş olarak sabahlar.” 

8. “Yüce Allah, dünyayı ve göklerl yaratmadan bln sene önce Tâhâ ve Yâsîn sûrelerlnl okudu. Melekler okunan Kur’ân’ı lşltlnce: ‘Kendllerlne bu kltabın lndlrlleceğl ümmete, O’nu ezberleyecek sînelere ve O’nu okuyacak dlllere müjdeler olsun.’ dedller.” 

9. “Cennet ehllnden Kur’ân kaldırılacak, onlar Tâhâ ve Yâsîn sûrelerl harlç başka blr şey okumayacaklar.” 

10. “Ölen/ölmek üzere olan blrlslnln yanında Yâsîn okunursa, Allah onun hallnl haflfletlr” 

11. “Her klm anasının-babasının veya bunlardan blrlnln kabrlnl her cuma zlyaret eder de yanlarında Yâsîn okursa, her harflnln sayısınca ona mağflret edlllr.”
Anahtar Kelimeler
dualar
Misafir Avatar
İsim
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×

Kıbrıs Casino İle Keyifle Kazanın
İyi bir bahisin keyfini sizde yaşamaya başlamak istiyorsanız eğer, önceliklerinizi kaliteli ve güvenilir...

Haberi Oku